آخرین شماره


شماره 2 سال 1
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - تأثیرسنجی تفسیر دین بر آراء سیاسی آیت الله محمد تقي مصباح يزدي ( DOI : 0)
( علی باقری دولت آبادی - سید احمد موسوی )
2 - دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ( DOI : 0)
( علیرضا کوهکن - محمدعلی رحیمی نژاد - سعید غلامی )
3 - انقلاب ایران، ژئوکالچر مقاومت، گفتمان جهان اسلام ( DOI : 0)
( مهدی عباسی )
4 - هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران ( DOI : 0)
( رؤیا زمانی - بابک ارسیا )
5 - تأثیر انقلاب اسلامی بر ارمنستان، فرصت‌ها و موانع همکاری دو کشور ( DOI : 0)
( قربانعلی محبوبی - روح الله شکری )