آخرین شماره


شماره 4 سال 2
تابستان 1400
دانلود فایل

1 - بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز ( DOI : 0)
( احسان کاظمی - محمد باقر مکرمی پور - امیر مهدی علیپور )
2 - نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری ( DOI : 0)
( محمدرضا دهشیری - امیر حسین سلامت )
3 - بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه پس از انقلاب اسلامی(2020-1997) ( DOI : 0)
( معصومه محمدی )
4 - حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران ( DOI : 0)
( محمد جعفر جوادی ارجمند - محمد باقر مکرمی پور - اطهره نقدی نژاد )
5 - تأثیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( صارم شیراوند - ابوذر عمرانی - فرشته معبودی نژاد - ذوالفقار دیده دورا )
6 - نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت ( DOI : 0)
( سوناز نصیری )