شناسنامه


صاحب امتياز و مدیر مسئول: سید محمدرضا موسوی

سردبير: دکتر علی دارابی

دبیر تحریریه: دکتر محمد تقی آذرشب

مدير اجرایي: دکتر مسعود مطلبی

مدير داخلي: دکتر سعید چهرآزاد

 

 

 

اعضاي هيأت تحريريه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر سید مصطفی ابطحی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سید علیرضا ازغندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر رسول افضلی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عزیز جوانپور هروی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر علی دارابی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر محمدرضا دهشیری، دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر احسان شاکری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حمید صالحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مسعود مطلبی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر مهدی داودی، دکتری سیاستگذاری عمومی و مدرس دانشگاه

 

 

ويراستار فارسي: حسین غریب لکی، احسان رضایتی

ويراستار انگليسي: دکتر حسینعلی مهرنیا

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: احسان خالدی

حروف‌چين و صفحه‌آرا: جلال شهبازی لیموچیداوران و مشاوران علمی فصلنامه:

دکتر آرمین امینی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علی‌اکبر امینی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر زهره پوستین چی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر احمد دوستمحمدی، دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سجاد ستاری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر فخرالدین سلطانی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر میرابراهیم صدیق، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مهدی عباسی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر علی فلاح نژاد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

دکتر سمیه قنبری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

جواد کیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر قربانعلی محبوبی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر عباس مرادی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر حامد روشن چشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر حسینعلی مهرنیا، دانشگاه خوارزمی

دکتر سعید چهرآزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات