راهنمای تدوین مقاله


شرايط پذيرش مقاله

این فصلنامه مقاله‌هاي علمی و پژوهشی استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران اين حوزه مطالعاتي را پس از داوری و اظهار نظر هيأت تحريريه به چاپ می‌رساند‌. علاقمندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه http://pree.saminatech.ir ارسال نمایند.

 

شرایط و ساختار شکلی مقاله

1- مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه بايد دارای محتوای علمی- پژوهشي بوده و در نشریه‌هاي داخلی یا خارجی و نيز در همايش‌‌ها و كنفرانس‌هاي داخلي و بین‌المللی ارائه و منتشر نشده باشد.

2- حجم مقاله حداكثر25 صفحه A4 (8000 کلمه) با 24 سطر در هر صفحه و با 5/2 سانتی‌متر حاشیه از طرفین باشد.

3- مقاله با نرم افزار Xp2007Word  و فونت B- Lotus 12تنظیم گردد.

4- منابع در پايان مقاله به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان ارائه شده و به شيوه زير تدوين گردد:

الف) کتاب‌: نام خانوادگی‌، نام نویسنده (‌سال نشر‌)‌. عنوان کتاب‌، نوبت چاپ‌، نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر‌: ناشر.

مثال (1): بشيريه، حسين (1374). جامعه شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

مثال (2): برينتون، کرین (1370). کالبد شکافی چهار انقلاب، چاپ پنجم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.

ب) نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله (سال نشر). «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره، شماره نشریه: صفحات مقاله.

مثال: ساوجي، محمد (1383). «جهان­بینی مدرن و سیر تحول نگرش انتقادی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، پيش‌شماره 1: 9-68.

5- منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود.

الف) مثال کتاب:

Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and Schuster.

ب) مثال نشریه:

Inglehart, Ronald (1988). "The Renaissance of Political Culture", American Political Science Review, Vol. 82, No. 4: 1203-1230.

 

6- مشخصات كامل منابعی كه در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند.

7- ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد. مثال: (کاظمی، 1380: 217).

8- کلمات غیر فارسی در داخل متن شماره­گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود.

9- مقاله‌هاي دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد.

10- نويسنده يا نويسندگان مقالات مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.

11- مقالات برآمده از پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تکراری نبودن و رعایت اصول علمی پذیرفته می‌شود.

12- هیات تحریریه فصلنامه علمي- تخصصی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، در پذيرش، اصلاح، ويرايش و چاپ مقالات پذيرفته شده آزاد خواهد بود.

13- هیأت تحریریه مجله به مقالاتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

 

راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

الف)  صفحه اول مربوط به چکیده

1) عنوان کامل مقاله

2) نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان

3) چکیده فارسی در یک پاراگراف (150 الی 250 کلمه) شامل اهداف، متدولوژی و نتایج

4) واژگان کلیدی: بین 4 الی 7 کلمه

5) ذکر نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده در پاورقي مقاله

ب) صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

1) مقدمه، طرح مساله (همراه با سوال‌ها و فرضيه‌هاي ‌مربوطه)، چارچوب نظری‌، پیشینه تحقیق‌، مواد و روش‌ها، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات‌، خلاصه و نتایج و فهرست منابع.

2) ارائه چکیده به زبان انگلیسی بر روی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق چکیده فارسی و با همان ساختار و اطلاعات در پاورقي