مقاله


کد مقاله : 13981223235993

عنوان مقاله : موانع عدم توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(1376-1368)

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 120

فایل های مقاله : 668 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن جمشیدی mohsenmd16@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 فاطمه محبوب mhbwbfatmh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بی تردید دگرگوني، توسعه و رشد در هـر جامعـه اي بـر مبناي الگو، معيار و منبعي مطابق با مباني اعتقادي آن جامعه رخ مي دهد. در تاریخ معاصر ایران همواره توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود زیادی همراه بوده است.گاهی بـه توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعـه ایـران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بـر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح مـی دهـد. رویکـرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی، نـاتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. توسعه سياسي پديده اي است كه نميتوان تاثيرش را بـر حيـات اجتمـاعي - سياسي جهان امروز، به ويژه در جوامع در حال توسعه، انكار كرد. در فرايند تحقق توسعه سياسي عوامل گوناگوني ايفاي نقش مي كننـد كـه در ميـان آنهـا، دولت به عنوان بزرگترين و مهمترين نهاد سياسي جامعه نقـش بـا اهميتـي بـر عهده دارد. در پژوهش حاضر این سوال را مطرح نموده ایم که، رشد توسعه سیاسی در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی با چه موانع و چالش‌هایی روبرو بوده است؟ به نظر می رسد که ،علاوه بر فرهنگ عمومی جامعه ایرانی موانع و چالش های جدی در مقابل رشد توسعه سیاسی در دوره ی اقای هاشمی رفسنجانی وجود داشته است. نگارنده برای جواب دادن به سوال و اثبات فرضیه خود ازروش کیفی با رويكرد توصيفي ـ تحليلي استفاده نموده است.